රුහුණු කුමාරි කාර්මික දෝෂයකට

මාතර සිට මරදාන බලා ධාවනය වු රුහුණු කුමාරි දුම්රිය ගාල්ල ප්‍රදේශයේදි අද (18) උදැසන කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව තිබේ.

එබැවින් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ යම් ප්‍රමාදයක් වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.