දුම්රිය අනතුරු දෙකක්

ඊයේ (14) දුම්රිය අනතුරු දෙකක් සිදු වී අැත.

ස්ථාන ෙදෙකකදී සිදුවු මෙම අනතුරු දෙකකින් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව අැති බව පොලීසිය කියයි.