මෙරට සිටින ඇමරිකානු ජාතිකයින්ට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදයක්

මෙරට සිටින ඇමරිකානු ජාතිකයින්ට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදයක්