ඉන්දියාවේ සියලු මඟි ප්‍රවාහන ගුවන් සේවා නවතයි

සියලුම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් සේවා අද (23) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිය තාවකාලිකව නවතා දමන බව ඉන්දීය රජය නිවේදනය කරයි.