බන්ධනාගාර කිහිපයකට අද සිට STF ආරක්ෂාව

අද (24) සිට වැලිකඩ, මැගසින් බන්ධනාගාරයේ සහ කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉන් පිටතට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇත.