ගව ඝාතනය වැළැක්වීමේ යෝජනාව සම්මතයි

අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ ගව ඝාතනය වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බවට වන යෝජනාව ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සම්මත කර තිබේ.