ගව ඝාතනයට එරෙහිව සියත ක්‍රියාන්විතය

ගව ඝාතනයට එරෙහිව සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය විසින් ආරම්භ කළ විශේෂාංගය ට ඉහළ ජනතා ප්‍රසාදයක් ලැබෙමින් පවතිනවා.

 

රටම මෙම සත් ක්‍රියාව සඳහා එක් කර ගැනීම සියත අපගේ අරමුණයි.