අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය : කහ කුඩුවල උපරිම සිල්ලර මිල ඉවතට

කහ කුඩු සඳහා රුපියල් 750ක උපරිම මිල නියම කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.