කැලණිය සරසවියේ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද වෙෙද්‍ය විද්‍යායතනය හා නයිවල විද්‍යාලය සතියක් වසා දමයි

කැලණිය සරසවියේ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද වෙෙද්‍ය විද්‍යායතනය හා නයිවල විද්‍යාලය සතියක් වසා දමයි