කතෝලික පාසල්වල දෙවන වාරයේ නිවාඩුව හෙට සිට

හෙට(05) සිට දිවයිනේ සියලුම කතෝලික පාසල් සඳහා ද දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව ආරම්භ කර තිබේ.

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස්වලට අනුව රජයේ සියලු පාසල් සඳහා හෙට(05) සිට දෙවන වාරයේ නිවාඩුව ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.