දිවුලපිටියේ කොරෝනා ආසාදිත කතගේ දරුවාටත් වෙෙරසය වැළදෙයි

දිවුලපිටියේ කොරෝනා ආසාදිත කතගේ දරුවාටත් වෙෙරසය වැළදී තිබෙන බව යුද හමුදාපති පවසයි