රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ කල් දමයි

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබේ.

 

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් විභාග අපේක්ෂයින් පැමිණීමට නියමිත බැවින් විභාගය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.