සියලුම බෞද්ධ දහම් පාසල් වලට නිවාඩුයි

දිවයිනේ සියලු බෞද්ධ දහම් පාසල් වලට නිවාඩු ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.