ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පැනවු ඇඳිරිනීතිය තවදුරටත්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පැනවු ඇඳිරිනීතිය තවදුරටත් පවත්නා අතර අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ගැනිමට හෙට පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා අලෙවිසැල් හා ඖෂධ සැල් විවෘත වෙයි