ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු බැංකු ශාඛා හෙට විවෘතයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රජයේ හා පුද්ගලික බැංකු ශාඛා හෙට(26) දිනයේ විවෘතව තැබේ.