දුම්රිය කාලසටහන් ගැන නිවේදනයක්

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පවතින කාලසීමාව තුළ කොළඹ කොටුව දක්වා පැමිණෙන සහ කොළඹ කොටුවෙන් පිටවන දුම්රියන් පිළිබඳ ප්‍රධාන දුම්රිය පාලකවරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

ඒ අනුව පහත සඳහන් දුම්රියන් පමණක් කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන අතර කොටුවෙන් පිටත්ව යයි.

මෙම දුම්රියවල ඇඳිරිනීතිය පවතින ප්‍රදේශවලට ගමන් කළ හැක්කේ පාසල් ළමුන්, ඔවුන් සමග ගමන් කරන දෙමාපියන්ට හා ගුරුවන්රුන්ට පමණී.