කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කිරිමට දුරකථක අංක 3ක්

කර්මාන්ත අංශයේ සේවා සදහා සෘජු දුරකථන අංක හදුන්වා දී තිබේ.

 

කර්මාන්ත පිලිබද ගැටලු අධ්‍යක්ෂ වින්දික පියරත්න මහතා – 0713976406

කර්මාන්ත තුල පිටා නොමැති අනෙකුත් කර්මාන්ත පිළිබද ගැටලු අධ්‍යක්ෂ රසික විජේකෝන් මහතා – 0113158114

ආනයන තීරුබදු පිළිබද ගැටලු අධ්‍යක්ෂිකා සිතාරා මහත්ම්ය – 0770820775