තවත් කොරෝනා රෝගීන් 137ක් වාර්තා වෙයි

No description available.