කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය දිවයිනේ පවතින ආකාරය

ඊයේ(03) දිනය වන විට කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය දිවයිනේ පවතින ආකාරය