මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉටුවන සේවය ජනමාධ්‍ය ඇමති අගයයි

මාධ්‍යවේදීන්ගේ කාර්යභාරය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇගයීම ලක් කර තිබේ.

 

jana1

jana2