සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන දිනය

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ (GCE O/L) විභාගය 2021 ජනවාරි 18 සිට 28 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.