මිලියන 200 ක් මත්ස්‍ය තොග මිලදී ගැනීමට වෙන් කෙරේ

රුපියල් මිලියන 200 ක් මත්ස්‍ය තොග මිලදී ගැනීම සඳහා වෙන්කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සදහන් කළේය.