ඉටුකම කොවිඩ් -19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ වියදම් වාර්තාව

ඉටුකම කොවිඩ් -19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ වියදම් වාර්තාව පිලිබද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 

අදාල නිවේදනය පහතින්