කොළඹ මහ නගර සීමාවේ නිරෝධායනයට ලක්ව ඇති මහල් නිවාස පදිංච්කරුවන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

කොළඹ මහ නගර සීමාවේ නිරෝධායනයට ලක්ව ඇති මහල් නිවාස පදිංච්කරුවන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්