තවත් කොවිඩ් මරණ 5ක්

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් මරණ 5ක් වාර්තා වී තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් මරණ ගණන 53ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.