තවත් කොරෝනා රෝගීන් 214ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 214ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

පැලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සම්පතමයින්  214 ක්මෙලෙස හදුනාගෙන තිබේ