හුදකලා කළ ප්‍රදේශවල BOI සහ EDB කර්මාන්ත ශාලා වෙත දැනුම් දීමක්

කොවිඩි 19 පැතිරිම වැළැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය විසින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශවල BOI සහ EDB කර්මාන්ත ශාලා වෙත දැනුම් දීමක් කර තිබේ.