අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද

අද(18) දිනයේ අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

 

අද සිට 21 වැනිදා දක්වා අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වෙන අතර දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම 21 වැනිදා පස්වරු 5.00ට පැවැත්විමට නියම්තය.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව ලබන 23 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර දෙසැම්බර් 10 වැනි දින පස්වරු 5.00ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනු ඇත.