වයෝවෘද්ධ පුජ්‍ය පක්ෂය වෙත නව රක්ෂණාවරණයක්.

Share

වයෝවෘද්ධ පුජ්‍ය පක්ෂය වෙත නව රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීම පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ අවධානය යොමුව තිබේ.

Read more

Local News