බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්

බස්නාහිර වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

අදාල නිවේදනය පහතින්