හෙට සහ අනිද්දා දුම්රිය ධාවනය වෙන්නේ නෑ

හෙට(21) සහ අනිද්දා (22) යන දෙදින තුළ දුම්රිය ධාවනය නොවෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.