තවත් කොරෝනා රෝගීන් 251 ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 251 ක් වාර්තා වි තිබෙෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.