අතුරුදන් වූ විදෙස් ජාතික හිමිනමගේ දේහය හමුවෙයි

ගාල්ල, රත්ගම ප්‍රදේශයේ භාවනා යෝගීව වැඩ විසූ විදෙස් ජාතික හිමිනමක් පසුගියදා අතුරුදන් වි තිබෙන අතර එම හිමිනමගේ දේහය රත්ගම කලපු ප්‍රදේශයෙන් හමුවි තිබේ.