සහනදායි ම්ලකට නිවාස

ජනපතිගේ සහ අගමැතිගේ උපදෙස් පරිදි නිවාස 3000ක් ඉදිරිකිරිමේ කටයුතු හෙට දින ඔරුගොඩවත්තේදී පටන් ගැනීමට නියම්තව තිබේ.

 

 

No photo description available.

Image may contain: text