තවත් කොරෝනා රෝගීන් 188ක්

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 188ක් වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව අද දිනයේ මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වි තිබෙන කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 403කි.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.01.03 Updated යාවත්කාලින කිරීම 20:00 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 11/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 20:00 පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොව හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ යංඛ්‍යාව අලුතින් වන සංඛ්‍යාව -40843 පෑළියගොඩ කොව්ඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 188 එකතුව -41031 (අද දිනට 403) නාලකකලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිරුපන මාවත.කොලබ05 සලංකාට கிரலபபனை வளியு கொgg்u இலங்கை தர 11)2515759 (+9411 2514753 www.nows.lk"