ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල්කරණයට

“ඊ ලෑන්ඩ් මෘදුකාංගය” නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කොළඹ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේදී සිදු කර තිබේ.

 

ඒ අනුව ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල්කරණය කිරිමට පියවර ගෙන තිබේ.

එහි ප්‍රථම පියවර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ වූ අතර මෙම වසර අවසන් වනවිට දිවයින පුරා ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල 45 ක මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

නව වැඩපිළිවෙළ තුළින් ඉඩම් හා දේපළ ලේඛන, අතින් ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදය වෙනුවට මෘදුකාංගයක් මගින් ලේඛනගත කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම හා ආපසු නිකුත් කිරීම සිදු කෙරෙනු ඇති.