තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 321ක්

තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 321 දෙනෙකු හඳුනා ගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government 2021.01.17 Updated යාවත්කාලින කිරීම- 18:30 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 65/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 18:30 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -48525 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 320 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 321 එකතුව -48846 (අද දිනට 321) නාලකකලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කොලය ීලංකාව. காப்பு05 தொட (+94 11)2515759 www.news.lk"