තවත් කොරෝනා රෝගීන් 428ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 428ක් හදුනාගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

 

ඒ් අනුව අද දිනයේ මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් 749 ක් වාර්තා විය.