අචාර්ය එඩ්වින් ආරියදාස මහතාගේ දේහයේ අවසන් කටයුතු ජනවාරි 25 වැනිදා

අභවප්‍රාප්ත කලාකිර්තී අචාර්ය එඩ්වින් ආරියදාස මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ සිදුකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

 

No photo description available.