දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක විභාගය අප්‍රේල් හෝ මැයි මාසයේ දී

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක විභාගය අප්‍රේල් හෝ මැයි මාසයේ දී පැවැත්විමට සුදානම් කර ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය සදහන් කර තිබේ.

 

bhasaa