73 ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙලෙහි මාධ්‍ය ආවරණ කරන සියළු මාධ්‍යවේදීන් PCR පරීක්ෂාවට (ඡායාරූප)

ඊයේ දිනයේ 73 ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙලෙහි මාධ්‍ය ආවරණ කරන සියළු මාධ්‍යවේදීන් PCR පරීක්ෂාවට යොමු කර තිබේ.

 

No photo description available.

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of one or more people and people standing

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

May be an image of one or more people, people standing and indoor

May be an image of one or more people and people standing

May be an image of one or more people, people standing and indoor

May be an image of one or more people, people standing and indoor