වී.ජ.මූ ලොකුබණ්ඩාර මහතාගේ අභාවය වෙනුවෙන් ජනපති නිකුත් කළ ශෝක පණිවිඩය

වී.ජ.මූ ලොකුබණ්ඩාර මහතාගේ අභාවය පිළිබද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශෝක පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

අදාල පණිවිඩය පහතින්

No photo description available.