කජු මිල ගණන් පහළට

සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද ඉලක්ක කර ගනිමින් කජු මිල ගණන් අඩු කිරීමට කජු සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අනුව කජු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 3800ක් වැනි මිලකට සංස්ථා අලෙවිසල් මගින් මිලදී ගත හැක.