වැඩබලන දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස එස්.එස් මුදලිගේ පත් කෙරේ

Share

පුරප්පාඩු වී ඇති දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධුරයේ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.එස්. මුදලිගේ පත්කර තිබෙනවා.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කළ එච්. එම්. කේ. ඩබ්.බණ්ඩාර පසුගියදා හදිසියේ අභවප්‍රාප්ත විය.

Read more

Local News