ශ්‍රී ලංකාව සහ කොරියාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

9

නාවික ක්‍ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ කොරියාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

මෙමඟින් දෙරටේ නාවික කටයුතුවලට අදාළව තාක්ෂණික තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමටද නියමිතයි.