පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය ගැන සොයන්න විද්වත් කමිටුවක්

එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය ආශ්‍රයෙන් පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ව ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදුකිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් විද්වත් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.
මෙකී විද්වත් කමිටුව පත්කරමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කියා සිටියේ පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 35,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විදේශ රටවලට ඇදී යන බැවින් මිලියන 9,000 ක් දේශීය පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යෙදීම කිසිසේත්ම අසාධාරණ නොවන බවයි.
එම නිසා 2019 ජනවාරි, පෙබරවාරි මාස වන විට එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය මඟින් දේශීය පොහොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම ඉලක්ක කරමින් වැඩකටයුතු කළ යුතු යැයි ද අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.
එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය මඟින් විධිමත් පරිදි පොහොර නිෂ්පාදනය නොවන බැවින් ඒ පිළිබඳ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වී ඇති අතර ඊයේ (16) පස්වරුවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී නිලධාරීන් පිරිසක් හමු වූ අමාත්‍යවරයා එප්පාවල පොස්පේට් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කරුණු විමසා ඇත. එහිදී හෙළිදරව් වූයේ දැනට ලෝකයේ තිබෙන හොඳම පොස්පේට් අතර කැඩ්මියම් අවම පොස්පේට් විශේෂය එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය තුළ පවතින බවයි.