දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවිම්

පැය 24 පුරා අධික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 100 ඉක්මවා ඇති බැවින් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) පවසන පරිදි කළුතර, කෑගල්ල, රත්නපුර, කුරුණෑගල, නුවරඑළිය, බදුල්ල, ගාල්ල, කොළඹ සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කවලට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවිම් නිකුත් කර තිබේ.