පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබෙන බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

ඒ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කරන ජනබල සේනා විරෝධතා සහ ජන රැළිය හේතුවෙනි.

මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා අැති වී ඇත.