ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිකව වසා දැ‌මේ

11

විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිකව වසා දමා ති‌බේ.