රුසියාවේ විශාලතම යුද අභ්‍යාසය

රුසියාවේ විශාලතම යුද අභ්‍යාසය හමුදා භටයින් තුන් ලක්ෂයකගේ සහභාගීත්වයෙන් නැගෙනහිර සයිබීරියාවේදී අාරමිභ විය.

මෙවැනි යුද අභ්‍යාසයක් රුසියාවේ අවසන් වරට පවත්වා ඇත්තේ 1981 වසරේදී ය.